Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán

Thanh Toán Tiền Mặt ( COD )

Nhân viên vận chuyển thu tiền mặt khi giao hàng cho khách.